Lög BDSM á Íslandi frá 2019

I. Nafn, aðsetur og markmið

1. gr. Heiti

Félagið heitir BDSM á Íslandi. Enskt heiti félagsins er The Icelandic national BDSM organization. Félagið hefur aðsetur í Reykjavík.

2. gr. Tilgangur og markmið

Tilgangur félagsins er:

 • að vera stuðnings- og fræðslufélag fólks með BDSM-hneigðir.
 • að BDSM-fólk verði sýnilegt, viðurkennt og njóti fullra mannréttinda í íslensku samfélagi.
 • að stuðla að aukinni fræðslu um BDSM út á við sem og fræðslu fyrir BDSM-fólk.
 • að halda úti virkri réttindabaráttu um hagsmuni BDSM-fólks.
 • að vera opinber málsvari BDSM-fólks.
 • að eiga samstarf við sambærileg samtök, hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis sem stefna að sömu markmiðum.

II. Aðild

3. gr. Félagsaðild

3.1. Félagar

Félagi getur hver sem er gerst, sem vill styðja félagið og vinna að markmiðum þess.

3.2. Gildir félagar og úrsögn úr félaginu

Félagar fá félagsskírteini sem gildir almanaksárið. Þeir einir teljast gildir félagar með atkvæðisrétt eru þeir sem greitt hafa félagsgjöld þess árs.
Félagsfólki ber að tilkynna úrsögn úr félaginu skriflega til stjórnar.
Við brottför úr félaginu geta félagar ekki gert tilkall til sjóða eða eigna félagsins.

3.3. Félagaskrá

Stjórnin ber ábyrgð á félagaskrá sem einungis er til afnota fyrir stjórn og eru meðlimir stjórnar bundnir þagnarskyldu um hana. Félagar geta, ef þeir vilja, skráð sig undir dulnefni í félagaskrá.

3.4. Aðildarfélög

Félög og hópar tengdir hagsmunum BDSM á Íslandi geta tengst félaginu. Slíkar umsóknir ber að leggja fram í síðasta lagi viku fyrir aðalfund. Til samþykktar á umsóknum þarf 2/3 atkvæða á aðalfundi. Hagsmunafélög og hópar skulu hafa sjálfstæðan fjárhag og koma fram opinberlega í eigin nafni en ekki nafni BDSM á Íslandi. Lög eða reglur hagsmunafélaga og hópa mega ekki brjóta í bága við lög BDSM á Íslandi.

3.5.Réttindi og skyldur félaga

Félagar hafa rétt til að koma fram undir dulnefni í starfi félagsins.
Félögum ber skylda til að virða friðhelgi einkalífs þeirra sem sækja starf félagsins.

3.6. Brottrekstur úr félaginu

Hagsmunafélög, hópar eða einstaklingar sem brjóta gegn lögum félagsins skal tafarlaust vísað úr félaginu.
Stjórn getur vísað hagsmunafélögum, hópum eða einstaklingum úr félaginu telji hún tilefni til þess.
Sætti hlutaðeigandi sig ekki við úrskurð stjórnar um brottrekstur getur hann skotið máli sínu til félagsfundar.
Stjórn félagsins styður kæruferli í öllum málum sem upp kunna að koma.

III. Skipulag

4.gr. Starfsár

Félagsárið er almanaksárið.
Reikningsárið er almanaksárið.

5. gr. Aðalfundur

5.1 Skipulag aðalfundar

Aðalfund hvers árs skal halda í mars.
Rétt til fundarsetu og atkvæðarétt á aðalfundi hafa gildir félagar sbr. grein 3.2.
Aðalfundur er æðsta vald félagsins og tekur þær ákvarðanir um starfssemi félagsins sem þörf er á. Til hans skal boða skriflega eða á heimasíðu og á þeim samfélagsmiðlum sem félagið hefur aðgengi að með minnst þriggja vikna fyrirvara.
Félagar geta kosið utan kjörfundar um auglýst málefni á fundum félagsins, komi þeir atkvæði sínu til stjórnar fyrir upphaf fundar.

5.2 Kjör formanns

Formaður þarf hreinan meirihluta greiddra atkvæða. Hafi engin einn hlotið hreinan meirihluta í kosningu skal kjósa á milli þeirra sem flest og næst flest atkvæði fengu.

5.3 Kjör stjórnar

Á sléttu ártali, tveir stjórnarfulltrúar og landsbyggðarfulltrúi, á oddatölu ártali, þrír stjórnarfulltrúar. Segi stjórnarmeðlimur sig úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal annar aðili kosinn í hans stað á næsta aðalfundi og sitja í stjórn til eins árs.

5.4 Lagabreytingar

Allar lagabreytingar eða tillögur um að leggja félagið niður skulu hafa borist stjórn félagsins skriflega eða rafrænt með staðfestum hætti, minnst tveimur vikum fyrir fundinn og vera auglýstar af stjórn félagsins með ofangreindum hætti eigi síðar en viku fyrir fundinn.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála nema um sé að ræða lagabreytingar eða slit félags.

5.5 Dagskrá aðalfundar

Aðalfundur starfar samkvæmt eftirfarandi dagskrá:

 1. Kosning fundarstjóra og ritara
 2. Lögmæti aðalfundar staðfest
 3. Skýrsla stjórnar og reikningar
 4. Lagabreytingar
 5. Kosning formanns
 6. Kosning stjórnar
 7. Kosning varafulltrúa í stjórn
 8. Kosning í önnur embætti
  1. Skoðunarmaður reikninga
  2. Önnur embætti
 9. Önnur mál

6. gr. Félagsfundir

Stjórn boðar til félagsfundar eins oft og þurfa þykir, en að minnsta kosti einusinni að hausti fyrir lok október.
Til félagsfunda skal boða skriflega eða á heimasíðu og á þeim samfélagsmiðlum sem félagið hefur aðgengi að með minnst viku fyrirvara.
Fundur er lögmætur ef rétt er til hans boðað. Komi upp efasemdir um lögmæti fundar skal boða til nýs fundar innan viku sem verður lögmætur með þeim sem mæta.
Sérhver gildur félagi getur krafist þess skriflega til stjórnar félagsins að hún boði til félagsfundar. Stjórn skal halda félagsfund innan tveggja vikna frá því að krafa um félagsfund var lögð fram og auglýsa hann með hefðbundnum hætti viku fyrir fundinn.
Nú hefur stjórn félagsins ekki boðað til fundar innan tveggja vikna eftir að henni barst krafan og geta þá hlutaðeigandi félagar sjálfir kvatt til fundar.
Rétt til setu og þátttöku í umræðum á félagsfundi hafa allir félagar, en atkvæðisrétt hafa eingöngu gildir félagar sbr. 3.2. Félagsfundur getur samþykkt að boða til aukaaðalfundar.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á félagsfundum.

7. gr. Félagsgjöld

Félagsfundur að hausti ákveður árgjald næsta árs. Félagsgjöld skulu innheimt í upphafi árs fyrir það ár.
Gjaldkeri hefur eftirlit með innheimtu tekna félagsins. Allar fjármunahreyfingar fara fram á bankareikningum félagsins sem gjaldkeri gerir grein fyrir í ársreikningum.

IV. Stjórn og hlutverk

8. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð 7 aðilum. Stjórn ber að halda fundarskrá um fundi sína.

8.1. Kjörtímabil og hlutverk innan stjórnar

Stjórn samanstendur af formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara, landsbyggðarfulltrúa og meðstjórnendum. Formaður skal kosinn á aðalfundi til eins árs í senn. Kjörtímabil annara stjórnarmeðlima er tvö ár og skal kjósa þrjá annað hvert ár. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Einstaklingum búsettum á landsbyggðinni er frjálst að bjóða sig fram í stjórn með hefðbundum hætti.
Formaður er oddamaður stjórnar og stjórnar fundum hennar nema að hann skipi annan til þess. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Gjaldkeri ber ábyrgð á fjármálum félagsins, hefur umsjón með öllum eignum þess og útbýr fjárhagsáætlun fyrir félagsárið. Ritari ritar fundargerðir og heldur utan um skjalasafn félagsins.

8.2. Landsbyggðarfulltrúar

Hópar utan Reykjavíkur kjósa sér landsbyggðarfulltrúa með eigin hætti, án viðkomu félaga á höfuðborgarsvæðinu. Landsbyggðarfulltrúi er valinn utan aðalfundar félagsins og tilkynntur á aðalfundi.
Komi hópar utan höfuðborgarsvæðins sér ekki saman um landsbyggðarfulltrúa fyrir aðalfund skal kjósa í stöðu hans á aðalfundi.

8.3. Úrsögn úr stjórn

Úrsagnir úr stjórn skulu vera skriflegar til stjórnar og geta þær gilt tímabundið eða varanlega.

8.4. Varafulltrúi í stjórn

Varafulltrúi er kosinn til árs í senn. Segi stjórnarmeðlimur sig úr stjórn á tímabilinu tekur varafulltrúi við sæti hans í stjórn. Varafulltrúi hefur setu og tillögurétt á stjórnarfundum. Varafulltrúi fær atkvæðisrétt á stjórnafundi hafi stjórnarmeðlimur boðað forföll.

8.5 Stjórnarfundir

Formaður boðar til stjórnarfunda svo oft sem þurfa þykir.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar er mættur.

V. Ýmis ákvæði

9. gr. Aðildarfélög

Stjórn félagsins er heimilt að sækja um aðild að tengdum félögum og samtökum sem brjóta ekki í bága við lög félagsins.

10. gr. Lagabreytingar

Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi enda hafi tillögur borist stjórn frá gildum félaga með minnst tveggja vikna fyrirvara áður en aðalfundur er haldinn, sbr. 6. gr. Þær skulu síðan kynntar á vefmiðlum félagsins fyrir félögum minnst viku fyrir aðalfund. Undanþegnar þessum skilafresti eru tillögur sem lúta að orðalagi og formi en breyta á engan hátt efnislegu innihaldi áður framkominna tillagna.
Lagabreytingar öðlast gildi hljóti þær 2/3 hluta greiddra atkvæða.

11. gr. Slit félags

Tillaga um að leggja niður félagið getur einungis komið fram frá fulltrúa í stjórn. Tillagan skal þá borin upp á aðalfundi sem boðað er til með löggiltum fyrirvara og tillagan kynnt í fundarboði. Tillagan þarf samþykki 4/5 hluta greiddra atkvæða. Verði hún samþykkt skal boðað til aukaaðalfundar að 14 dögum liðnum til að staðfesta og afgreiða hana. Koma skal fram í fundarboði að slík tillaga verði tekin til umfjöllunar.
Til þess að hún verði samþykkt þarf 4/5 hluta greiddra atkvæða á aukaaðalfundinum.
Verði félagið lagt niður skulu eignir þess falla til samtaka sem starfa að sömu eða svipuðum markmiðum og BDSM á Íslandi samkvæmt ákvörðun þess aukaaðaðlfundar sem staðfesti slit þess.

12. gr. Gildistaka

Lög þessi öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi eldri lög félagsins
Samþykkt á aðalfundi BDSM á Íslandi 17. mars 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.